Verksamhet

cropped-cropped-BOGÅRDEN-e1446622508398.png

Bogården bedriver ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar som är asylsökande och för de som redan har fått permanent uppehållstillstånd.

Verksamhetens tre avdelningar har sammanlagt 19 platser för pojkar och flickor i åldrarna 13 – 17 år och finns belägen i Hultsfred kommun.

Innehållet i Bogårdens verksamhet är att bedriva ett stabilt, familjärt boende.
Genom ett miljöterapeutiskt arbete med tydlig vardagsstruktur skapas en trygg boendemiljö, utifrån vilken det enskilda barnets egenskaper och intressen får möjlighet att framträda och utvecklas.

Det gemensamma samhällsintroduktionsarbetet främjas i nära samarbete med god man, skola, föreningsliv och andra aktörer. Detta gynnar varje barns möjlighet att få kunskap om, samt känna samhörighet och delaktighet i det svenska samhället och därmed bygga nätverk inför framtiden.

Integration sker genom stimulering och uppmuntran till sociala kontakter med andra ungdomar och vuxna i samhället vilket vi ser som en viktig del av integrationen i det svenska samhället.
Bogården har bra kontakter med både små och stora företag.

MÅL

Övergripande mål för boende på Bogården är att ges trygghet och möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Trygghet skapas genom struktur och rutin i hemlika miljöer med fokus på tillhörighet oavsett etnisk bakgrund.

Bogården arbetar utifrån en värdegrund som bygger på respekt inför den enskilda individen och människors lika värde. Personalens värderingar, drivkraft och engagemang ska avspeglas i arbetssättet. Genom att lyssna och uppmuntra till dialog skapas en bra relation till medmänniskor.

Bogårdens målsättning är att se varje ungdoms enskilda situation och behov och ge dem en trygg, stabil grund att stå på.

Detta innebär att våra ungdomar ska:

* få sina grundläggande behov tillgodosedda,
* få stöd i sin identifikationsprocess,
* få ett gott och respektfullt bemötande och
* ha en utvecklande och fungerande integration.

På Bogården hålls regelbundna husmöten för att skapa delaktighet i boendet. Här formas gemensamma regler vilket även ger trygghet och trivsel.
För integration i det svenska samhället ges förutsättningar att ta del av samhällsutbudet utifrån sina egna intressen.

Bogården arbetar för att stärka självkänslan och respektera var och ens integritet. Arbetssättet är samtal, fokuserade på individuella möjligheter och som stödjer egna positiva lösningar samt nätverksarbete för att hitta och skapa fungerande kontakter.

Insatser i övrigt som verksamheten kan bistå med är social träning, ADL-träning och hjälp till självhjälp som förberedelse till att klara ett självständigt liv, konsumentvägledning, omfattande stöd och vägledning efter behov, uppmuntran till egna aktiviteter samt hjälp med läxläsning mm.
Under tiden ungdomen bor på Bogården ingår det även att lära sig att skapa struktur och rutiner.